Gebruiksvoorwaarden

In overeenstemming met de wetgeving inzake gegevensbescherming, vragen wij u vriendelijk om onze gebruiksvoorwaarden te lezen. U moet akkoord gaan met deze gebruiksvoorwaarden en privacy regels om u aan te melden voor de online services van famidesk.

 • Definities en toepassing

De "Website" is de website die beschikbaar is op het volgende adres: " https://app.famidesk.io ». Le site web est administré et géré par famiDesk SPRL situé(e) 94, avenue des Paradisiers 1150 Bruxelles qui peut être
gecontacteerd op en op het e-mailadres: contact@famidesk.com, geregistreerd bij de ECB onder het nummer: 0682632055, (hierna "de dienstverlener" genoemd).
De term "Gebruiker" verwijst naar elke gebruiker, elke natuurlijke of rechtspersoon, al dan niet geregistreerd op de Website, en die de Website of de inhoud raadpleegt, bestanden downloadt, deze gebruikt, registreert via
elke vorm beschikbaar op de website, wordt lid, intekent of contracteert met de provider.
De serviceprovider en de gebruiker worden hierna "de partijen" genoemd.
Door op de Website te surfen, documenten te lezen, bestanden te downloaden, te raadplegen en / of op enigerlei wijze te gebruiken, door u te registreren via elk formulier dat beschikbaar is op de Website,
Lid, door zich te abonneren of een overeenkomst te sluiten met de dienstverlener, verklaart de gebruiker formeel en onvoorwaardelijk zijn instemming met deze algemene voorwaarden en verbindt hij zich ertoe zich eraan te houden.
Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke raadpleging van informatie, bestelling, abonnement en contract die de partijen binden. Bovendien sluiten deze algemene voorwaarden alle andere algemene voorwaarden en
vervanger. De serviceprovider behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk van toepassing op elk gebruik van de website.
Aanvullende regels en richtlijnen worden geacht deel uit te maken van deze algemene voorwaarden. Het is daarom raadzaam voor de gebruiker om regelmatig naar de nieuwste versie hiervan te verwijzen
voorwaarden, permanent beschikbaar op het volgende adres: https://famidesk.com/conditions-utilisations/.

 • Toegang tot en gebruik van de website en de inhoud ervan

De website is toegankelijk voor computers waarop een actuele software is geïnstalleerd (browser, besturingssysteem enz.). De serviceprovider biedt geen garantie voor compatibiliteit en kan niet worden vastgehouden
verantwoordelijk als de gebruiker de website of de inhoud om welke reden dan ook niet volledig of gedeeltelijk kan bekijken en / of gebruiken.
Daarom is het aan de gebruiker om de computerbronnen, en mogelijk menselijke, te verwerven die nodig zijn om de connectiviteit met de website te waarborgen.
Als onderdeel van de toegang van de gebruiker tot de Website of de inhoud ervan, verbiedt het uitdrukkelijk, op welke manier dan ook en ongeacht de gebruikte technische middelen:

 • proberen toegang te krijgen tot delen van de website die niet publiekelijk online worden gepost
 • om alles te doen wat op enig moment de goede werking van de Website, op welke manier dan ook, in gevaar zou kunnen brengen
 • gebruik een (automatisch) systeem, zoals, zonder dat deze lijst beperkend is, "robots", "spiders", "offlines readers", enz., met het doel om: (1) ontkenningsaanvallen te creëren service (in het bijzonder
  maar niet beperkt tot Network DoS, Application Dos, Network DDoS, inclusief DrDOS of Application DDoS); (2) berichten om vragen en vragen, antwoorden en te beïnvloeden
  deelname aan wedstrijden, stemmen of enige interactie met een andere gebruiker van de Website, zelfs wanneer de gebruiker reageert op een verzoek dat op de Website wordt gedaan (bijv. deelname aan een
  competitie).
 • een bericht plaatsen, uploaden, verzenden, e-mailen of anderszins verzenden van inhoud die onwettig, schadelijk, bedreigend, intimiderend, beledigend, lasterlijk, vulgair, obsceen, bedreigend voor het leven is
  beroofd van anderen, hatelijk, racistisch of anderszins aanstootgevend
 • raadplegen, weergeven, downloaden, verzenden, verzenden, elke inhoud die in strijd zou zijn met de geldende internationale wetgeving. 
 • proberen andere gebruikers te misleiden door de naam of bedrijfsnaam van andere personen toe te passen
 • het downloaden, plaatsen, verzenden, verzenden per e-mail of op welke andere manier ook van gewelddadige inhoud, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen, intellectuele eigendomsrechten of andere
  eigendom van anderen
 • het uploaden, plaatsen, e-mailen of anderszins verzenden van Content die computervirussen bevat of andere code, bestanden of programma's die zijn ontworpen om de functionaliteit van software, computer, service te onderbreken, te vernietigen, te verstoren, te verstoren of te beperken server-, netwerk- of telecommunicatietool zonder dat deze opsomming uitputtend is
 • enige actie ondernemen die het vermogen van andere gebruikers om toegang te krijgen tot de Website verstoort
 • om te weigeren te voldoen aan de voorwaarden, procedures, algemene regels of voorschriften die van toepassing zijn op de netwerken die verbonden zijn met de Website
 • op enigerlei wijze lastigvallen van een of meer andere gebruikers van de Website of de inhoud daarvan, het verzamelen en opslaan van persoonlijke gegevens met betrekking tot andere gebruikers.

De gebruiker stemt ermee in alle redelijke en noodzakelijke voorzorgsmaatregelen te nemen om te voorkomen dat zijn apparatuur of gegevens worden geïnfecteerd met virussen, bugs, Trojaanse paarden of enig ander kwaadaardig computerprogramma van welke aard dan ook. ook niet.
Voor toegang tot of gebruik van bepaalde delen van de Website moet de gebruiker zich mogelijk registreren of lid worden. In dit geval gaat de gebruiker akkoord met het verstrekken van nauwkeurige, actuele gegevens en
voltooien en zorgen voor regelmatige updates. Anders heeft de aanbieder het recht om het account van de gebruiker op te schorten of te beëindigen, of de toegang tot de gehele of een deel van de website of de inhoud ervan te weigeren.
In dit geval gaat de gebruiker ermee akkoord zijn login en wachtwoord geheim te houden en deze niet met derden te delen. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de vertrouwelijkheid van zijn wachtwoord en voor elk gebruik dat zonder zijn medeweten kan gebeuren. In geval van twijfel over het vertrouwelijke karakter van het wachtwoord, is het aan de gebruiker om het onmiddellijk aan te passen of om de leverancier zo snel mogelijk schriftelijk op de hoogte te stellen.
De gebruiker aanvaardt dat de functies aangeboden via de Website kunnen veranderen. Sommige worden dus verwijderd en andere toegevoegd, zonder dat de gebruiker die toegang tot een kan overwegen
bepaalde functionaliteit vormt geen verworven recht. Evenzo zal de provider alleen beslissen of inhoud die op de website wordt gepresenteerd, wordt opgenomen of verwijderd.
De aanbieder behoudt zich het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook de toegang tot de Website tijdelijk of permanent te wijzigen of te onderbreken zonder te hoeven informeren
eerder gebruikers.
Dit is bijvoorbeeld het geval in geval van onderhoud van de website of een belangrijke wijziging van de inhoud en / of de voorgestelde functionaliteiten.
Dit zal ook het geval zijn wanneer de aanbieder op legitieme wijze kan aannemen dat de gebruiker deze algemene voorwaarden of enige andere wettelijke bepaling die ten tijde van de overtreding van kracht was, overtreden of gehandeld heeft. 

 • licentie

De gebruiker krijgt alleen het recht om de website en de inhoud ervan op persoonlijke titel te raadplegen. Als zodanig heeft de gebruiker een persoonlijke licentie om de website en de inhoud ervan te gebruiken, niet-overdraagbaar, niet
overdraagbaar en uitsluitend beperkt tot persoonlijk gebruik. De duur van de licentie is beperkt tot de duur van de toegang van de gebruiker tot de Website.
Elk commercieel gebruik van de website is ten strengste verboden. De term "commercieel gebruik" verwijst, zonder deze opsomming uitputtend, naar elke verkoop of lease van de verschillende functionaliteiten van de Website, registraties van alle of een deel van de inhoud die beschikbaar is op de Website, of enig gebruik van de Site. Web en zijn componenten met als enige doel inkomsten te genereren.
Het is ook ten strengste verboden voor de gebruiker, die anders geen toestemming kan geven aan anderen, om:

 • wijzigen, reproduceren, kopiëren, lenen, verspreiden van de gehele of een deel van de website of de inhoud ervan
 • maak afgeleide werken die geheel of gedeeltelijk gebaseerd zijn op de elementen die aanwezig zijn op de Website
 • ontwerp of assemblage omkeren of anderszins proberen de broncode van de hele of een deel van de Website te vinden
 • een hyperlink van of naar de website maken, zonder de voorafgaande en uitdrukkelijke toestemming van de serviceprovider
 • in sublicentie geven of anderszins rechten overdragen aan de Website en / of de inhoud ervan, inclusief maar niet beperkt tot enige rechten in de Software.

 

 • Intellectuele en industriële eigendom

Concept, inhoud, lay-out, structuur, broncode, programmeren, afbeeldingen, foto's, informatie, informatie-elementen, logo's, tekeningen, merken, modellen, slogans, de software, animaties, audiovisuele werken, teksten, gegevens, database, muziek en alle andere elementen van de website en, in het algemeen, de inhoud en structuur van de website, behoren zijn en blijven het exclusieve eigendom van de aanbieder en worden beschermd door verschillende intellectuele en / of industriële eigendomsrechten (inclusief auteursrecht, merkenrecht, het recht sui generis van
databaseproducent, enz.), die de gebruiker herkent en accepteert.
Door op de Website te surfen of deze te raadplegen, te registreren, lid te worden, de bestanden te downloaden of de inhoud van de website te gebruiken, op geen enkele manier, wordt de gebruiker op geen enkele manier
houder van een van de bovengenoemde rechten of gelijkgestelde rechten.
De aanbieder garandeert dat de elementen die op de Website aanwezig zijn en uitsluitend aan de gebruiker ter beschikking worden gesteld door de aanbieder, de rechten van derden respecteren en in het algemeen niet illegaal zijn.
Het opslaan van informatie en / of elementen van de Website in een database (elektronisch) is niet toegestaan, behalve voor het automatisch opnemen van informatie door de browser.

 • Famidesk-services en -ondersteuning gebruiken

Een famiDesk-account is vereist om toegang te krijgen tot de meeste services. Met uw famiDesk-account kunt u verbinding maken met producten, websites en services die worden geleverd door famiDesk. Om een ​​famiDesk-account aan te maken, registreer online. U gaat ermee akkoord geen onjuiste, onjuiste of misleidende informatie te gebruiken bij het registreren van uw famiDesk-account.

Als u een famiDesk-account aanmaakt namens een entiteit, zoals uw bedrijf of werkgever, verklaart u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om namens deze entiteit deze overeenkomst aan te gaan. U mag uw famiDesk-account niet overdragen aan een andere gebruiker of entiteit. Zorg ervoor dat u uw accountgegevens en wachtwoord niet onthult om uw account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die worden uitgevoerd met uw famiDesk-account.

Om uw gratis famiDesk-account actief te houden, moet u het gebruiken. U moet minstens één keer per zes maanden inloggen om uw famiDesk-account en de bijbehorende Services actief te houden, tenzij anders bepaald in een aanbieding voor een op kosten gebaseerd gedeelte van de services. Als u zich gedurende deze tijd niet aanmeldt, beschouwen we uw famiDesk-account als inactief en sluiten we het account.

Als we redelijkerwijs vermoeden dat uw famiDesk-account op frauduleuze wijze wordt gebruikt door een derde partij (bijvoorbeeld nadat uw account is gehackt), kan famiDesk uw account opschorten totdat u het eigendom claimt. Gezien de aard van het compromis, moeten we mogelijk de toegang tot alle of een deel van uw inhoud uitschakelen. Als u geen toegang kunt krijgen tot uw famiDesk-account, gaat u naar de volgende website https://support.famidesk.com

 • Gebruik van accounts door kinderen.

Door u te registreren, verklaart u dat u de meerderjarigheidsleeftijd in uw land van verblijf heeft bereikt of dat u de geldige toestemming van een ouder of wettelijke voogd hebt om aan deze voorwaarden te zijn gebonden. Als u niet weet of u meerderjarig bent in het land waar u woont, of als u dit artikel niet begrijpt, maak dan geen famiDesk-account aan totdat u iemand om hulp heeft gevraagd. ouder of een wettelijke voogd. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een minderjarige die een FamiDesk-account aanmaakt, stemt u namens de minderjarige in met deze voorwaarden en bent u verantwoordelijk voor het toezicht op het gebruik van dit account. het maakt het account van famiDesk of diensten, inclusief aankopen, of het account al is gemaakt of later.

 • Beheer van een account in plaats van een gebruiker 

Het beheer van een famiDesk-account kan alleen worden gedaan als u over de specifieke rechten van de coördinator famiDesk beschikt. De coördinator heeft de mogelijkheid om het account van een laag-gebruiker aan te maken en te beheren die niet langer het vermogen heeft om het zelf te doen. Op basis van een expliciete toestemming van de gebruikerstag kan de coördinator de persoonlijke gegevens van deze gebruiker bijwerken in overeenstemming met zijn interesses en alle bepalingen die in de voorgaande paragrafen zijn uiteengezet.  

 • Uw account sluiten

U kunt op elk gewenst moment om welke reden dan ook bepaalde services annuleren of uw famiDesk-account sluiten. Om uw famiDesk-account te sluiten, stuurt u ons uw verzoek via het contactformulier op https://famidesk.com/contact/. Wanneer u de afsluiting van uw famiDesk-account aanvraagt, wordt het voor dertig (30) dagen opgeschort voor het geval u van gedachten verandert. Aan het einde van deze dertig (30) dagen is uw famiDesk-account gesloten. U kunt ons vragen uw account binnen dertig (30) dagen opnieuw te activeren via het contactformulier op https://famidesk.com/contact/Uw famiDesk-account zal opnieuw worden geactiveerd. 

 • Het sluiten van een huis

De gegevens worden gedurende 12 maanden in de database opgeslagen, tenzij de voorwaarden van een abonnement een andere duur bepalen. Om de 12 maanden wordt u gevraagd om uw informatie te bevestigen. Het sluiten van een woning is online mogelijk via de home-editie. Wanneer u de afsluiting van uw famiDesk-huis aanvraagt, wordt deze gedurende dertig (30) dagen opgeschort voor het geval u van gedachten verandert. Aan het einde van deze dertig (30) dagen is uw famiDesk-huis gesloten. U kunt ons vragen om uw huis binnen dertig (30) dagen opnieuw te activeren via het contactformulier op https://famidesk.com/contact/Het huis van de famiDesk wordt vervolgens opnieuw geactiveerd volgens een procedure voor het controleren van de identiteit van de aanvrager. De verwijdering / reactivering van een woning is alleen beschikbaar voor de patiënt / begunstigde of een van de thuiscoördinatoren. 

 • verantwoordelijkheden

Verantwoordelijkheid van de gebruiker

Het raadplegen en gebruik van de website, evenals het downloaden van bestanden, van welke aard dan ook en met welke technische middelen dan ook, van de Website en de inhoud ervan, vindt altijd plaats onder de
verantwoordelijkheid van de gebruiker, inclusief ten opzichte van derden.
Elke gebruiker is zelf verantwoordelijk voor zijn registratie en / of affiliatie, evenals elk misbruik of schade die daaruit zou voortvloeien. De aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enig gebruik
onjuiste opname of affiliatie, login en / of wachtwoord.
De gebruiker gaat er ook mee akkoord om verantwoordelijk te zijn jegens een persoon, en meer in het bijzonder van de personen die op welke manier dan ook vertegenwoordigd zijn van enige inhoud die hij publiceert op de Website of door
via de website.
De Website kan links bevatten naar andere websites waarop de provider geen controle heeft over de technische of inhoud. De gebruiker blijft als enige verantwoordelijk voor de beslissing om deze links te activeren. De aanbieder garandeert op geen enkele manier de exacte en volledige aard van de inhoud, de toegang tot en de beschikbaarheid van deze andere websites, de externe links waarnaar zij verwijzen of de gevolgen die kunnen voortvloeien uit de raadpleging en / of de gebruik, op welke manier dan ook, van deze sites. Het is daarom aan de gebruiker om zelf te bepalen of het passend is om deze sites te bezoeken.
Als de gebruiker een bericht plaatst van welke aard dan ook of enige andere vorm van informatie, gegevens en / of mededelingen op de website, verbindt deze zich ertoe om alleen informatie te gebruiken (afbeeldingen , foto's) die niet strijdig zijn met de intellectuele en / of industriële rechten van derden (auteursrechten, beeldrechten, ...), noch met de normen en moraliteit, noch met enige wettelijke bepaling. Als zodanig garandeert de gebruiker
uitdrukkelijk de aanbieder tegen elke klacht of actie die door derden wordt ingesteld op basis van de inhoud die deze op de Website zou hebben geplaatst.

Aansprakelijkheid van eiser

De aanbieder is gebonden door een middelenverbintenis. De aanbieder kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade die de gebruiker oploopt bij het gebruik van de website, sites die hieraan zijn gekoppeld en / of de inhoud die hem ter beschikking is gesteld.
De serviceprovider spant zich in om ervoor te zorgen dat de gegevens en documenten op de Website volledig, nauwkeurig en actueel zijn. Fouten en / of hiaten en / of verouderde gegevens kunnen nooit
uitgesloten en daarom geeft de eiser in dit opzicht geen zekerheid.
Evenzo is de aanbieder alleen aansprakelijk voor zijn bedrog of grove nalatigheid. Hij is niet verantwoordelijk voor de fraude of grove nalatigheid van zijn agenten, opdrachtgevers en, in de regel, zijn handhavingsagenten.
De aanbieder doet al het mogelijke om ervoor te zorgen dat de website te allen tijde voor een normaal aantal gebruikers toegankelijk blijft, maar kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige directe of indirecte schade
met betrekking tot een wijziging, opschorting of onderbreking van toegang tot de Website, om welke reden dan ook.
De aanbieder is ook niet verantwoordelijk voor contacten en relaties tussen gebruikers van de Website.
De aanbieder garandeert verder niet de compatibiliteit van de bestanden die deel uitmaken van of verschijnen op de website met de apparatuur van de gebruiker, noch de toegankelijkheid van deze elementen.
De gebruiker zal de provider ook vrijhouden van elke claim, in de volgende gevallen:

 • verlies van kansen of inkomsten van welke aard dan ook als gevolg van de werking of niet-werking, of het gebruik of niet-gebruik van de Website, of de inhoud die erin is vervat of
  moet er zijn
 • illegale of ongeoorloofde inbraak van een derde partij in de webserver of de website van de provider
 • introductie van een computervirus in de webserver of op de website 
 • tijdelijke bandbreedte congestie
 • onderbreking van de internetverbindingsdienst voor een oorzaak buiten de macht van de aanbieder.

De gebruiker herkent en accepteert:

 • de beperkingen en risico's verbonden aan het gebruik van het internet of enige andere manier waarop de Website momenteel beschikbaar is of zal worden in de toekomst
 • de risico's van opslag en verzending van informatie via elektronische of digitale middelen
 • het feit dat de aanbieder niet aansprakelijk kan worden gesteld voor eventuele schade die wordt veroorzaakt door het gebruik van de Website (evenals de gehele of een deel van de inhoud ervan) of het internet, in navolging van de bovengenoemde risico's
 • het feit dat de elektronische communicatie die wordt uitgewisseld en de back-ups die door de serviceprovider zijn gemaakt, als bewijs kunnen dienen.

Hoewel de provider zijn uiterste best doet om de Website vrij te houden van bugs, virussen, Trojaans paard en spyware, kunnen deze niet worden uitgesloten. De aanbieder kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige
resulterende schade en / of verlies, met name met betrekking tot gebruikersgegevens. Gebruikers worden daarom sterk aangeraden om firewalls, antivirus en andere noodzakelijke beveiligingssoftware te installeren om mogelijke schade aan hun computers te voorkomen, en om voorzichtig te zijn met de communicatie van persoonlijke gegevens.
Voor zover het berichten van derden betreft, kan de dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die hieruit voortvloeit, of voor fouten in de inhoud. alle
teksten, gegevens, foto's, video's, berichten of andere materialen die in deze berichten worden geplaatst, vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de persoon die ze heeft gepost.

 • Verschillende bepalingen

Overmacht

De serviceprovider kan niet aansprakelijk worden gesteld, zowel contractueel als extracontractueel, voor het niet-nakomen, tijdelijk of definitief, van zijn verplichtingen wanneer deze niet-uitvoering het gevolg is van een geval van geweld
groot of toevallig.
In het bijzonder zullen de volgende gebeurtenissen als overmacht of toeval worden beschouwd: (1) het geheel of gedeeltelijk verlies of de vernietiging van het computersysteem of de database van de aanbieder wanneer een van deze gebeurtenissen zich niet voordoet; het kan redelijkerwijs niet direct aan de eiser worden toegeschreven en er is niet aangetoond dat de eiser geen redelijke stappen heeft ondernomen om een ​​van deze gebeurtenissen te voorkomen; (2) aardbevingen; (3) branden; (4) overstromingen; (5) epidemieën; (6) oorlogshandelingen of terrorisme; (7) stakingen, aangegeven of niet; (8) uitsluitingen; (9) blokkades; (10) opstanden en oproeren; (11) een aanvoerstop (zoals elektriciteit); (12) een storing van het internet- of gegevensopslagsysteem; (13) een storing van het telecommunicatienetwerk; (14) een verlies van connectiviteit met het internet of telecommunicatienetwerk waarvan de provider afhankelijk is; (15) een feit of
een beslissing van een derde partij wanneer deze beslissing de goede uitvoering van dit contract beïnvloedt; of (16) elke andere oorzaak buiten de redelijke controle van de aanbieder.
Indien door omstandigheden buiten de macht van de aanbieder, de uitvoering van zijn verplichtingen niet kan worden voortgezet of eenvoudigweg zwaarder of moeilijker wordt gemaakt, verbinden de dienstverlener en de gebruiker zich ertoe om
te goeder trouw en op eerlijke wijze onderhandelen over een aanpassing van de contractvoorwaarden binnen een redelijke termijn om het evenwicht te herstellen. Bij gebrek aan overeenstemming binnen een redelijke termijn, kan elke partij een beroep doen op de beëindiging van de contractuele relatie tussen hen zonder compensatie of compensatie van welke aard dan ook.

onwettigheid

De mogelijke onwettigheid of nietigheid van een artikel, een paragraaf of een bepaling (of een deel van een artikel, een paragraaf of een bepaling) kan op geen enkele manier invloed hebben op de wettigheid van de andere artikelen,
paragrafen of bepalingen van deze algemene voorwaarden, of de rest van dit artikel, lid of bepaling, tenzij het tegendeel duidelijk blijkt uit de tekst.
Als een deel van deze algemene voorwaarden volledig ongeldig wordt geacht, zal de eiser deze vervangen door een bepaling die zo dicht mogelijk bij het economische effect van de
bepaling ongeldig verklaard.

waardepapieren

De titels die in deze algemene voorwaarden worden gebruikt, zijn alleen ter referentie en gemak. Ze hebben geen invloed op de betekenis of reikwijdte van de bepalingen die zij aanwijzen.

Volledige en volledige overeenkomst

Deze algemene voorwaarden en elk contract (inclusief een abonnementsovereenkomst), indien van toepassing, vertegenwoordigen de volledige overeenkomst tussen de partijen.
Elke verklaring, vertegenwoordiging, belofte of voorwaarde die niet in deze algemene voorwaarden is opgenomen, kan en mag niet worden toegestaan ​​om de voorwaarden van deze voorwaarden te betwisten, te wijzigen of anderszins te beïnvloeden.
hen.
Daarnaast zijn deze algemene voorwaarden en elk contract (inclusief een abonnementsovereenkomst),
in voorkomend geval, de vorige overeenkomst tussen de partijen vervangen en van toepassing zijn op elke nieuwe overeenkomst.

geschillen

Elk geschil met betrekking tot de diensten geleverd door de aanbieder, evenals elk geschil met betrekking tot de geldigheid, interpretatie of uitvoering van deze algemene voorwaarden, is onderworpen aan de Belgische wetgeving en de exclusieve bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel. .

 

 

 

 

FamiDesk-versie: v0.9.87 et +

Uitgavedatum: 17-01-2019

toepassing: 17-01-2019

 

Conditions d'utilisations

Pin It op Pinterest

Deel dit