Privacybeleid
 • voorwerp

La présente Charte est établie par famiDesk situé(e) 94, avenue des Paradisiers à 1150 Bruxelles (Belgique), inscrit(e) à la Banque Carrefour des entreprises sous le numéro : 0682632055 (ci-après dénommé(e) « le responsable du
behandeling ").
Het doel van dit beleid is om bezoekers op de hoogte te stellen van de website die op het adres wordt gehost https://app.famidesk.io
(hierna "de website" genoemd) hoe de gegevens door de verantwoordelijke worden verzameld en verwerkt.

Dit handvest stemt overeen met de wensen van de voor de verwerking verantwoordelijke, om op een transparante manier te handelen, met eerbiediging van de wet van 8 december 1992 inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer met betrekking tot gegevensverwerking op
persoonlijk karakter en Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en de vrijheid om circulatie van deze gegevensen tot intrekking van Richtlijn 95/46 / EG (hierna "de algemene verordening gegevensbescherming" genoemd).

De controller besteedt bijzondere aandacht aan de bescherming van de privacy van zijn gebruikers en verbindt zich er daarom toe de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen om de gegevens van een gebruiker te beschermen.
personeel verzameld tegen verlies, diefstal, openbaarmaking of ongeoorloofd gebruik. Als de gebruiker wil reageren op een van de hieronder beschreven praktijken, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het postadres of e-mailadres dat is vermeld in de sectie 'contactgegevens' van dit beleid.

 • toestemming

Door toegang te krijgen tot de website en deze te gebruiken, verklaart de gebruiker dat hij / zij de hieronder beschreven informatie heeft gelezen, aanvaardt dit beleid en gaat hij uitdrukkelijk ermee akkoord dat de gegevensbeheerder deze verzamelt en verwerkt in overeenstemming met de voorwaarden en principes die zijn beschreven in dit Handvest, zijn persoonlijke gegevens die het communiceert via de website en / of tijdens de diensten die op de website worden aangeboden, voor de hieronder aangegeven doeleinden.
De gebruiker heeft het recht zijn toestemming te allen tijde in te trekken. Intrekking van toestemming brengt de wettigheid van op toestemming gebaseerde behandelingen niet in gevaar.

 • Welke gegevens verzamelen we?

Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat de gebruiker uitdrukkelijk ermee akkoord dat de verantwoordelijke voor de verwerking de volgende persoonlijke gegevens verzamelt en verwerkt, in overeenstemming met de hieronder beschreven voorwaarden en principes:

 • het domein (automatisch gedetecteerd door de server van de gegevensbeheerder), inclusief het dynamische IP-adres
 • zijn e-mailadres als de gebruiker het eerder heeft onthuld, bijvoorbeeld door het sturen van berichten of vragen op de website, door per e-mail contact op te nemen met de verantwoordelijke voor verwerking
  door deel te nemen aan discussieforums, toegang te krijgen tot het beperkte gedeelte van de website via identificatie, enz.
 • alle informatie betreffende de pagina's die de gebruiker op de website heeft geraadpleegd
 • alle informatie die de gebruiker vrijwillig heeft verstrekt, bijvoorbeeld in het kader van informatieverzoeken en / of inscripties op de website, of door toegang tot het beperkte gedeelte van de website door middel van een identificatie.

We verzamelen ook de volgende gegevens:

 • Het adres (postcode, huisadres ...)

De controller kan ook worden verplicht om niet-persoonlijke gegevens te verzamelen. Deze gegevens zijn gekwalificeerd als niet-persoonlijke gegevens omdat ze dit niet toestaan
direct of indirect een bepaalde persoon identificeren. Ze kunnen daarom voor elk doel worden gebruikt, bijvoorbeeld om de website, de aangeboden producten en diensten of de advertenties van de controller te verbeteren.
In het geval dat niet-persoonlijke gegevens worden gecombineerd met persoonlijke gegevens, zodat identificatie van betrokkenen mogelijk is, zullen deze gegevens als persoonlijke gegevens worden behandeld tot hun afstemming met een bepaalde persoon wordt onmogelijk gemaakt. 

 • Verzamelmethoden

De controller verzamelt de persoonlijke gegevens als volgt:

 • Registratieformulier
 • posts
 • Gebruikersprofiel
 • Doel van de behandeling

Persoonlijke gegevens worden alleen verzameld en verwerkt voor de hieronder vermelde doeleinden:

 • zorgen voor het beheer en de controle van de uitvoering van de voorgestelde diensten, verzending en follow-up van bestellingen en facturen
 • verzenden van promotionele informatie over de producten en diensten van de controller
 • verzending, mogelijk gratis monsters of het aanbieden van diensten tegen preferentiële voorwaarden
 • beantwoord de vragen van gebruikers
 • statistieken maken
 • de kwaliteit van de website en de producten en / of diensten die door de controller worden aangeboden, verbeteren
 • informatie verstrekken over nieuwe producten en / of diensten van de controller
 • voor direct marketing acties
 • om een ​​betere identificatie van de interesses van de gebruiker mogelijk te maken.

Mogelijk is de controller verplicht om behandelingen uit te voeren waarvoor nog niet in dit beleid is voorzien. In dit geval neemt de verantwoordelijke voor de verwerking contact op met de gebruiker voordat hij zijn persoonlijke gegevens opnieuw gebruikt, om hem op de hoogte te stellen van de wijzigingen en hem de gelegenheid te geven om, indien nodig, dit hergebruik te weigeren. 

 • Houdbaarheid

De voor de verwerking verantwoordelijke bewaart de persoonsgegevens alleen voor de tijd die redelijkerwijs noodzakelijk is voor de doeleinden en in overeenstemming met de wettelijke en bestuursrechtelijke voorschriften.
De persoonlijke gegevens van een klant worden bewaard voor een maximum van 3 jaar na het einde van de contractuele relatie tussen de klant en de controller.
Kortere bewaartermijnen zijn van toepassing op bepaalde gegevenscategorieën, zoals verkeersgegevens die slechts 12 maanden worden bewaard.
Aan het einde van de bewaartermijn zal de voor de verwerking verantwoordelijke alles in het werk stellen om ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet beschikbaar zijn. 

 • Toegang tot gegevens en kopiëren

Op schriftelijk en gedagtekend schriftelijk verzoek dat wordt verzonden naar de controller op het adres dat is vermeld in de sectie 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker, nadat hij een identiteitsbewijs heeft ingediend (inclusief een kopie van de identiteitskaart) ), verkrijg gratis schriftelijke communicatie of een kopie van de persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben en die zijn verzameld.
De verantwoordelijke voor de verwerking kan de betaling van redelijke vergoedingen op basis van administratiekosten eisen voor alle extra exemplaren die door de gebruiker worden aangevraagd.
Wanneer de gebruiker dit verzoek elektronisch indient, wordt de informatie verstrekt in een elektronische vorm die algemeen wordt gebruikt, tenzij de gebruiker anders verzoekt.
De kopie van zijn gegevens wordt uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek aan de gebruiker meegedeeld. 

 • Recht op rectificatie

Op schriftelijk en gedagtekend schriftelijk verzoek dat aan de verantwoordelijke wordt gestuurd op het adres dat is vermeld in het gedeelte 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker, na een identiteitsbewijs te hebben overlegd (een kopie van de identiteitskaart bijvoegen) ), kosteloos, zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand, de rectificatie van hun persoonsgegevens die onnauwkeurig, onvolledig of irrelevant zijn, alsook om ze aan te vullen als ze onvolledig blijken te zijn.

 • Het recht om zich tegen de behandeling te verzetten

Door een schriftelijk en gedateerd schriftelijk verzoek dat naar de verantwoordelijke voor de verwerking wordt gestuurd op het adres dat is vermeld in de sectie 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker op elk moment om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie en nadat hij zijn identiteit (met inbegrip van een kopie van de identiteitskaart), om zich kosteloos te verzetten tegen de verwerking van zijn persoonsgegevens, waarbij:

 • de verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een missie van openbaar belang of die valt onder de uitoefening van het openbaar gezag waarvan de voor de verwerking verantwoordelijke zou worden belegd
 • verwerking is noodzakelijk voor de legitieme belangen die door de voor de verwerking verantwoordelijke of door een derde worden nagestreefd, tenzij de belangen of fundamentele rechten en vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen (met name wanneer betrokken persoon is een kind).

De verantwoordelijke kan weigeren het recht van de gebruiker om bezwaar te maken af ​​te dwingen wanneer hij dwingende en legitieme redenen voor de verwerking vaststelt, die de belangen of rechten en vrijheden van de gebruiker negeren, of voor de erkenning, uitoefening of verdediging van een
recht voor de rechtbank. In geval van betwisting kan de gebruiker beroep aantekenen in overeenstemming met het punt "klacht en klacht" van dit Handvest.
Via een schriftelijk en gedateerd schriftelijk verzoek dat wordt verzonden naar de controller op het adres dat is vermeld in het gedeelte 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker op elk gewenst moment en na zijn identiteit te hebben gemotiveerd (inclusief een kopie van de kaart) identiteit), zich verzetten tegen zonder rechtvaardiging en
kosteloos de verwerking van persoonsgegevens betreffende hem wanneer zijn gegevens worden verzameld voor direct marketingdoeleinden (inclusief profilering).
Wanneer persoonsgegevens worden verwerkt voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden overeenkomstig de algemene verordening gegevensbescherming, heeft de gebruiker het recht om bezwaar te maken, om redenen die verband houden met zijn specifieke situatie. , bij de behandeling van
persoonsgegevens van hem, tenzij de verwerking noodzakelijk is voor de uitvoering van een missie van openbaar belang.
De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en zijn antwoord te motiveren wanneer hij van plan is geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek. aanvraag.

 • Recht op beperking van de behandeling

Op schriftelijk en gedagtekend schriftelijk verzoek dat aan de verantwoordelijke wordt gestuurd op het adres dat is vermeld in het gedeelte 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker, na een identiteitsbewijs te hebben overlegd (een kopie van de identiteitskaart bijvoegen) ), verkrijg de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens in de onderstaande gevallen:

 • wanneer de gebruiker de juistheid van gegevens betwist en alleen de tijd dat de controller deze kan besturen
 • wanneer de verwerking illegaal is en de gebruiker de voorkeur geeft aan de beperking van de verwerking tot de verwijdering
 • wanneer, hoewel niet langer noodzakelijk voor het nastreven van de doeleinden van de verwerking, de gebruiker het nodig heeft voor het vaststellen, uitoefenen of verdedigen van zijn rechten in de rechtszaal
 • gedurende de tijd die nodig is om de gegrondheid van het verzoek van een gebruiker om oppositie te onderzoeken, met andere woorden de tijd die de controller nodig heeft om de belangenafweging tussen de rechtmatige belangen van de gebruiker te controleren. verantwoordelijk voor de verwerking en die van de gebruiker.

De controller zal de gebruiker informeren wanneer de behandeling wordt opgeheven.

 • Recht op vernietiging (recht op vergetelheid)

Op schriftelijk en gedagtekend schriftelijk verzoek dat wordt verzonden naar de controller op het adres dat is vermeld in de sectie 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker, nadat hij een identiteitsbewijs heeft ingediend (inclusief een kopie van de identiteitskaart) ), verkrijgen van de verwijdering van persoonsgegevens over hem, wanneer een van de volgende redenen van toepassing is:

 • de gegevens zijn niet langer nodig voor de doeleinden van de behandeling
 • de gebruiker heeft zijn toestemming voor verwerking van zijn gegevens ingetrokken en er is geen andere wettelijke basis voor verwerking
 • de gebruiker maakt bezwaar tegen de behandeling en er is geen dwingende, legitieme reden voor de behandeling en / of de gebruiker oefent zijn specifieke recht van bezwaar met betrekking tot direct marketing (inclusief profilering) uit
 • persoonlijke gegevens zijn onrechtmatig verwerkt;
  persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een wettelijke verplichting (Unie- of lidstaatwetgeving) waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen
 • persoonsgegevens werden verzameld als onderdeel van de diensten van de informatiemaatschappij die aan kinderen worden aangeboden.

Het verwijderen van de gegevens is echter niet van toepassing in de volgende 5 gevallen:

 • wanneer behandeling noodzakelijk is voor de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de behandeling vereist waarin het Unierecht of het recht van de lidstaat waaraan de voor de verwerking verantwoordelijke is onderworpen, voorziet, of een missie van openbaar belang uitvoert of de uitoefening van gezag
  openbaar lichaam waaraan de verantwoordelijke
 • waar behandeling noodzakelijk is om redenen van openbaar belang op het gebied van de volksgezondheid
 • wanneer de verwerking noodzakelijk is voor archiveringsdoeleinden in het openbaar belang, voor wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden en voor zover het recht om te wissen waarschijnlijk onmogelijk of ernstig is
  doelstellingen van de behandeling in kwestie
 • wanneer de behandeling noodzakelijk is voor het instellen, uitoefenen of verdedigen van rechten in de rechtbank.

De verantwoordelijke voor de verwerking is verplicht zo snel mogelijk en uiterlijk binnen één maand op het verzoek van de gebruiker te antwoorden en zijn antwoord te motiveren wanneer hij van plan is geen gevolg te geven aan een dergelijk verzoek. aanvraag.
De gebruiker heeft ook het recht om, onder dezelfde voorwaarden, kosteloos de verwijdering of het verbod te verkrijgen op het gebruik van persoonlijke gegevens die op hem betrekking hebben en die gezien het doel van de behandeling onvolledig of niet relevant zouden zijn of waarvan de registratie, communicatie of opslag zou worden verboden of die werd bewaard buiten de noodzakelijke en geautoriseerde periode.

 • Recht op "dataportabiliteit"

Door een schriftelijk, gedateerd en ondertekend verzoek dat wordt verzonden naar de controller op het adres dat is vermeld in het gedeelte 'contactgegevens' van dit beleid en nadat een identiteitsbewijs is geleverd (met een leesbare kopie van de identiteitskaart), De gebruiker kan op elk moment verzoeken om zijn persoonsgegevens kosteloos te ontvangen in een gestructureerd, veelgebruikt en machinaal leesbaar formaat, in het bijzonder met het oog op de verzending daarvan naar een andere controller, waarbij:

 • gegevensverwerking gebeurt met behulp van geautomatiseerde processen en wanneer
 • de verwerking is gebaseerd op de toestemming van de gebruiker of een contract tussen de gebruiker en de controller.

Onder dezelfde voorwaarden en onder dezelfde voorwaarden heeft de gebruiker het recht van de verantwoordelijke voor de verwerking te verkrijgen dat de persoonsgegevens die hem betreffen rechtstreeks worden doorgegeven aan een andere persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens, op voorwaarde dat: technisch mogelijk.

Het recht op overdraagbaarheid van de gegevens is niet van toepassing op de verwerking die nodig is voor de uitvoering van een missie van openbaar belang of die valt onder de uitoefening van de openbare autoriteit die door de voor de verwerking verantwoordelijke zou worden geïnvesteerd.

 • Ontvangers van gegevens en openbaarmaking aan derden

De ontvangers van de verzamelde en verwerkte gegevens zijn, naast de verantwoordelijke zelf, zijn agenten of andere onderaannemers, zijn zorgvuldig geselecteerde zakenpartners, gevestigd in België of de Europese Unie, en die samenwerken met de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking. behandeling in het kader van de marketing van producten of het aanbieden van diensten.
In het geval dat de gegevens worden bekendgemaakt aan derden voor direct marketing of prospectiedoeleinden, zal de gebruiker van tevoren worden geïnformeerd om te kunnen kiezen of deze verwerking van zijn gegevens door derden wordt geaccepteerd.
Door een schriftelijk en gedateerd schriftelijk verzoek dat naar de verantwoordelijke voor de verwerking wordt gestuurd op het adres dat is vermeld in het gedeelte 'contactgegevens' van dit beleid, kan de gebruiker op elk moment en na het bewijs van zijn identiteit te hebben geleverd (inclusief een kopie van de identiteitskaart), om zich te verzetten tegen de vrije
overdracht van zijn gegevens aan derden.
De voor de verwerking verantwoordelijke moet zich houden aan de geldende wettelijke en regelgevende bepalingen en er in alle gevallen voor zorgen dat zijn partners, agenten, onderaannemers of andere derde partijen toegang hebben tot deze
persoonlijke gegevens voldoen aan dit handvest.
De verantwoordelijke voor de verwerking behoudt zich het recht voor de persoonlijke gegevens van de gebruiker vrij te geven in het geval dat een wet, juridische procedure of bevel van een overheidsinstantie dergelijke openbaarmaking noodzakelijk maakt.
Er vindt geen overdracht van persoonsgegevens buiten de Europese Unie plaats.

 • Gebruik en beheer van "cookies"

Algemene principes. Dit artikel geeft informatie over het gebruik van cookies op de website.
Dit cookie-beheerbeleid is van toepassing op de website. Deze worden beheerd door de controller.
De website maakt gebruik van cookies om browsen nuttiger en betrouwbaarder te maken. Sommige van deze cookies
zijn essentieel voor het functioneren van de website, andere verbeteren de gebruikerservaring.
De meeste webbrowsers zijn geconfigureerd om cookies automatisch te accepteren. Als de gebruiker zijn beheer wil aanpassen, moet hij de instellingen van zijn browser wijzigen. Hij zal hierover meer informatie vinden onder het kopje "Cookie Management" van deze bepaling.
Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat de gebruiker uitdrukkelijk akkoord met het cookiebeheer dat hieronder wordt beschreven.

Definitie van cookies. Een "cookie" is een gegevensbestand of tekst die de server van een website tijdelijk of permanent registreert op de apparatuur van de gebruiker (harde schijf van de computer, tablet, smartphone of een ander apparaat vergelijkbaar) via zijn browser.
Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden waarmee de controller samenwerkt.
Cookies behouden een bepaalde hoeveelheid informatie, zoals de taalvoorkeuren van bezoekers of de inhoud van hun winkelwagentje. Andere cookies verzamelen statistieken over de gebruikers van een website of zorgen ervoor dat de afbeeldingen correct verschijnen en dat
applicaties werken goed op de website. Weer anderen laten de inhoud en / of reclame van een website aanpassen aan de gebruiker.

Gebruik van cookies op de website. De website gebruikt verschillende soorten cookies:

 • Essentiële of technische cookies : dit zijn essentiële cookies voor de werking van de website, zorgen voor goede communicatie en zijn bedoeld om de navigatie te vergemakkelijken
 • Statistische of analytische cookies Deze cookies worden gebruikt om het aantal bezoekers te herkennen en te tellen en om hun surfgedrag te zien wanneer ze de website bezoeken. zij
  verbetert de navigatie van de gebruiker en maakt het gemakkelijker voor hem om te vinden waarnaar hij op zoek is
 • Functionele cookies : met deze cookies kunnen specifieke functies op de website worden geactiveerd om de bruikbaarheid en ervaring van de gebruiker te verbeteren, onder meer door de zijne te onthouden
  keuze van voorkeuren (bijv. taal)
 • Prestatiecookies Deze cookies verzamelen informatie over hoe bezoekers de website gebruiken. Ze kunnen de inhoud en prestaties van de website evalueren en verbeteren (bijvoorbeeld door het aantal bezoekers te tellen, de meest populaire pagina's of klikken te identificeren) en de commerciële voorstellen beter af te stemmen op persoonlijke voorkeuren de gebruiker
  Advertentie- of commerciële cookies: dit zijn bestanden die bedoeld zijn om gegevens te verzamelen met betrekking tot het profiel van bezoekers en die waarschijnlijk worden geïnstalleerd of gelezen door derden waarmee de controller samenwerkt om de effectiviteit van een advertentie te meten of een webpagina en
  om zich beter aan te passen aan de interesses van de gebruiker
 • Cookies volgen : de website gebruikt tracking-cookies via Google Analytics om de controller te helpen meten hoe gebruikers omgaan met de inhoud van de website en die bezoekersstatistieken strikt anoniem genereert . Deze statistieken verbeteren de website voortdurend en voorzien de gebruiker van relevante inhoud. De controller gebruikt Google Analytics om een ​​overzicht te krijgen van het verkeer op de
  website, de herkomst van dit verkeer en de bezochte pagina's. Dit betekent dat Google optreedt als onderaannemer. De informatie verzameld door Google Analytics wordt zo anoniem mogelijk gegenereerd. Het is bijvoorbeeld niet mogelijk om de personen te identificeren die de website bezoeken. Voor meer informatie moeten gebruikers het gegevensbeschermingsbeleid van Google bekijken, beschikbaar op: http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

De controller zal waarschijnlijk ook cookies en tags gebruiken om informatie te verzamelen over surfgedrag van gebruikers op verschillende websites en applicaties die tot zijn advertentienetwerk behoren.
Een tag is een onzichtbaar afbeeldingsbestand dat de navigatie van de gebruiker bijhoudt op een of meer websites en / of applicaties. Daarnaast kunnen andere commerciële cookies worden geïnstalleerd door adverteerders wanneer hun advertentie wordt weergegeven.
Commerciële cookies bevatten geen persoonlijke gegevens. De informatie die wordt verzameld met behulp van commerciële cookies en tags wordt gebruikt om de effectiviteit van advertenties te meten en om de advertenties op de website en andere websites die deel uitmaken van het advertentienetwerk te personaliseren of waarvoor de controller biedt advertentieservices.
De bewaartermijn voor cookies is afhankelijk van het type: essentiële cookies worden over het algemeen bewaard tot de browser sluit, terwijl functionele cookies 1 jaar geldig blijven en prestatiecookies, 4 jaar.
De controller machtigt publieke zoekmachines om de website te bezoeken via 'spiders' met als enig doel de toegang en inhoud van de website toegankelijk te maken via hun zoekmachines, zonder dat de data controller verleent het recht om de website te archiveren. De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om de autorisatie zoals vermeld in dit artikel op elk gewenst moment in te trekken.
Om aanbiedingen te doen die de gebruiker kunnen interesseren, kan de controller overeenkomsten sluiten met reclamebureaus op internet. Ze kregen toestemming van de controller om advertenties op de website te plaatsen. Wanneer de gebruiker de website bezoekt, kunnen reclamebureaus ook informatie verzamelen.

Cookie management. De meeste browsers zijn ingesteld om cookies automatisch te accepteren, maar ze laten u allemaal toe om instellingen aan te passen op basis van gebruikersvoorkeuren.
Als de gebruiker niet wil dat de website cookies op hun computer / mobiele apparaat plaatst, kunnen ze deze eenvoudig beheren of verwijderen door hun browserinstellingen te wijzigen. De gebruiker kan ook zijn browser programmeren om hem een ​​bericht te sturen wanneer hij een cookie ontvangt en dus besluiten het te accepteren of niet.
Als de gebruiker bepaalde cookies wil blokkeren en / of beheren, kan hij dit doen door de link te volgen die is gekoppeld aan zijn browser:
Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-us/windows-vista/block-or-allow-cookies
chromium: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=en
Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences
safari: http://support.apple.com/kb/PH5042

Als de gebruiker geen cookies van Google Analytics wil accepteren, kan hij dit aangeven via het bericht over cookies die verschijnen tijdens zijn eerste bezoek aan de website of door de instellingen van zijn browser aan te passen zodat hij weigert cookies.
Om niet langer te worden getraceerd door Google Analytics op een website, wordt de gebruiker uitgenodigd om de volgende website te raadplegen: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout

In het geval dat de gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, is het mogelijk dat sommige delen van de website niet doorzoekbaar en / of bruikbaar zijn, of slechts gedeeltelijk.

 • veiligheid

De voor de verwerking verantwoordelijke moet de passende technische en organisatorische maatregelen nemen om een ​​beveiligingsniveau van de verwerking en van de verzamelde gegevens te waarborgen met betrekking tot de risico's van de verwerking en de aard van de te beschermen gegevens, aangepast aan het risico. Het houdt rekening met de stand van kennis, de kosten van implementatie en de aard, omvang, context en doel van de verwerking, evenals de risico's voor de rechten en vrijheden van gebruikers.
De controller gebruikt altijd de coderingstechnologieën die worden erkend als de industriestandaard binnen de IT-sector wanneer deze de gegevens op de website overdraagt ​​of ontvangt.
De controller heeft passende veiligheidsmaatregelen geïmplementeerd om verlies, misbruik of wijziging van informatie die op de website wordt ontvangen, te beschermen en te voorkomen.

 • Communicatie per post, elektronisch of telefonisch

Communicatie per post. Als de gebruiker via de website zijn postadres meedeelt aan de controller, worden zijn gegevens vastgelegd in het adresboek van de manager om op zijn verzoek te reageren en hem op de hoogte te houden van de producten en diensten die de manager aanbiedt.
Tenzij de gebruiker bezwaar maakt, kan de controller ook gebruikersgegevens bekendmaken aan derden (zoals groepen van bedrijven en zakenpartners) voor directmarketingdoeleinden. Als de gebruiker niet wil dat zijn gegevens dat zijn
gebruikt voor directmarketingdoeleinden, kan dit aangeven wanneer het is geregistreerd op de website.
De gebruiker kan te allen tijde zijn gegevens raadplegen, corrigeren of verwijderen in het bestand van de controller. Om dit te doen, moet hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres waarnaar wordt verwezen in het gedeelte 'contactgegevens' van dit beleid, zonder te vergeten zijn naam en
zijn exacte adres (correct gespeld). De controller verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

Communicatie via de telefoon. Als de gebruiker de controller via de website op de hoogte stelt van zijn telefoonnummer, kan hij een telefoontje ontvangen:

 • de controller om informatie over haar producten, diensten of aankomende evenementen te communiceren
 • groepen van bedrijven en zakelijke partners waarmee de controller contractueel verbonden is.

Als de gebruiker dergelijke telefoontjes niet / niet langer wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van dit handvest, en niet vergeten om zijn naam en zijn exacte adres (correct gespeld). De controller verbindt zich ertoe om zijn gegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.
Als de gebruiker via de website de controller op de hoogte brengt van zijn mobiele telefoonnummer, ontvangt hij van de manager alleen berichten (SMS / MMS) die nodig zijn om zijn vragen te beantwoorden of om hem te informeren over zijn online gemaakte bestellingen.

Communicatie via e-mail. Als de gebruiker via de website zijn e-mailadres meedeelt aan de controller, kan hij het volgende ontvangen:

 • e-mails van de verantwoordelijke voor de communicatie van informatie over zijn producten, diensten of aankomende evenementen (voor directmarketingdoeleinden), op voorwaarde dat de gebruiker hiermee uitdrukkelijk heeft ingestemd of al klant is naar de manager en dat hij zijn e-mailadres heeft doorgegeven aan de controller
 • e-mails van groepen van bedrijven en bedrijven / organisaties waaraan de verantwoordelijke voor de verwerking contractueel gebonden is, met het oog op direct marketing, op voorwaarde dat de gebruiker dit expliciet heeft aanvaard.

Als de gebruiker dergelijke e-mails niet wenst / meer wenst te ontvangen, kan hij contact opnemen met de verantwoordelijke op het adres vermeld in het punt "contactgegevens" van dit handvest en niet vergeten om ook zijn naam op te geven. dat zijn exacte adres (correct gespeld).
De verantwoordelijke verbindt zich ertoe zijn contactgegevens te verwijderen uit de lijst die hij deelt met andere bedrijven of organisaties.

De Robinson-lijst. Als de gebruiker geen mailings of telefoontjes wenst of niet langer ontvangt van een bedrijf dat is geregistreerd op de Robinson-lijst, kan hij contact opnemen met de Robinson-service van de Belgische vereniging van direct marketing:
www.robinsonlist.be ;
- Gratis telefoonnummer: 0800-91 887;
- Per post: ABMD, Robinson List, Buro & Design Center, Esplanade Heysel B46, 1020 Brussel.

 • Klacht en klacht

De gebruiker kan een klacht indienen bij de Belgische Commissie voor de bescherming van de privacy op het volgende adres:
Commissie voor de bescherming van de privacy
Rue de la Presse, 35
1000 Brussel
Tel. + 32 2 274 48 00
Fax. + 32 2 274 48 35
commission@privacycommission.be
De gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg thuis.
Voor meer informatie over klachten en mogelijke oplossingen wordt de gebruiker uitgenodigd om het volgende adres van de Belgische Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer te raadplegen:
https://www.privacycommission.be/de/node/19254

 • Functionaris voor gegevensbescherming

De functionaris voor gegevensbescherming van de controller is Bilal Hadri.
Ses coordonnées sont les suivantes : 94, avenue des Paradisiers 1150 Bruxelles.

 • Contactgegevens

Voor vragen en / of klachten, met name over de duidelijke en toegankelijke aard van dit handvest, kan de gebruiker contact opnemen met de verantwoordelijke voor de verwerking:
Per e-mail: contact@famidesk.com.
Par courrier : 94, avenue des Paradisiers 1150 Bruxelles Belgique

 • Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

Dit Charter wordt beheerst door Belgisch recht.
Elk geschil met betrekking tot de interpretatie of uitvoering van dit Charter valt onder de Belgische wetgeving en valt onder de exclusieve jurisdictie van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel.

 • Verschillende bepalingen

De gegevensbeheerder behoudt zich het recht voor om op elk gewenst moment de bepalingen van dit beleid te wijzigen. De wijzigingen worden gepubliceerd met een waarschuwing over de inwerkingtreding ervan.
La présente version de la Charte date du 17/01/2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FamiDesk-versie: v0.9.87 et +

Uitgavedatum: 17-01-2018

toepassing: 17-01-2018


Conditions d'utilisations

Pin It op Pinterest

Deel dit